Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
 
 
flaga
       
logo11
Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie

61 426 39 97

Polish English French Georgian German Hungarian Italian Japanese Russian Slovak Turkish Ukrainian
office office czytelnictwo ore unicef ko oke men bip
Rozmiar czcionki:

prawa obow

prawa obow1

  

UCZEŃ MA PRAWO DO:

 • Informacji na temat swoich praw, procedur odwołania się oraz instytucji, do których można zwrócić się w przypadku nieprzestrzegania praw,
 • Otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawie decyzji,
 • Zapoznawania się z programem nauczania z poszczególnych przedmiotów , jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
 • Jawnej znajomości kryteriów oceniania,
 • Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • Informacji na temat życia szkolnego,
 • Otrzymywania w toku edukacji informacji z różnych źródeł, bezpłatnej nauki,
 • Swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 • Równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu,
 • Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności i nietykalności osobistej,
 • Dochodzenia swoich praw zgodnie z ustalonymi w szkole procedurami.

 

 prawa2

 

 

prawa1

 

 

 

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

 • Uczęszczać na zajęcia edukacyjne, należycie przygotowywać się oraz aktywnie w nich uczestniczyć, a także nie zakłócać ich przebiegu przez niewłaściwe zachowanie,
 • Przedstawiać w terminie 7 dni, po powrocie na zajęcia, pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) o uzasadnionej przyczynie nieobecności,
 • Nosić jednolity strój uczniowski zgodnie ze wzorem ustalonym przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Strój galowy (dziewczęta – biała bluzka, ciemny dół stroju, chłopcy – biała koszula, ciemne eleganckie spodnie) obowiązuje podczas uroczystości szkolnych, imprez okolicznościowych i reprezentowania szkoły na zewnątrz,
 • Godnie reprezentować szkołę,
 • Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • Dbać o ład, porządek oraz mienie szkolne, własne i innych,
 • Pilnować własne mienie, przedmioty wartościowe i pieniądze przynoszone do szkoły. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione lub zniszczone przynoszone przez ucznia do szkoły i pozostawione bez nadzoru przedmioty wartościowe (w tym telefony komórkowe, urządzenia elektroniczne, zegarki ...) i pieniądze.
 • Wyłączać telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne na czas zajęć edukacyjnych. Z urządzeń tych uczeń może korzystać wyłącznie podczas przerw miedzy zajęciami,
 • Chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny,
 • Starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,
 • Przestrzegać postanowień statutu szkoły oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 • Przestrzegać zarządzeń Dyrektora.

 

  A tutaj prawaznajduje się książeczka o PRAWACH UCZNIA. Zachęcam do przeczytania.

 

 

 

 

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button