Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Polish English French Georgian German Hungarian Italian Japanese Russian Slovak Turkish Ukrainian
Rozmiar czcionki:

Regulamin konkursu literackiego „Wielkopolska warta Powstania”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu literackiego „Wielkopolska warta Powstania” (zwanego dalej Konkursem) jest Wielkopolskie Muzeum Niepodległości z siedzibą przy ul. Woźnej 12 w Poznaniu, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Poznań pod nr RIK-VI, NIP 778-11-28-909 (zwane dalej Organizatorem).
 2. Konkurs jest realizowany pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
 3. Partnerami Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości są:Biblioteka Raczyńskich, Prezydent Miasta Gniezna, Prezydent Miasta Konina, Prezydent Miasta Leszna, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Piły.
 4. Organizator przeprowadza Konkurs przy wykorzystaniu swojej strony internetowej www.wmn.poznan.pl oraz mediów społecznościowych dostępnych pod adresem: facebook.com/Wielkopolskie.Muzeum.Niepodleglosci.Poznan (dalej: Facebook) oraz www.instagram.com/wielkopolskie_muzeum_wmn (dalej: Instagram).
 5. Komunikaty oraz informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronie internetowej Organizatora oraz na fanpage’ach Organizatora w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram.

§ 2 CELE KONKURSU

Konkurs ma na celu:

 1. Rozbudzanie zainteresowania historią regionu.
 2. Aktywizację młodzieży oraz seniorów poprzez zachęcanie do twórczych działań.
 3. Rozwijanie wyobraźni orazskłanianie do refleksji nad przeszłością.
 4. Promocję umiejętności literackich nagrodzonych uczestników poprzez druk ich prac, zamieszczenie ich na stronie internetowej oraz na fanpage’ach Organizatora oraz partnerów Organizatora.

§ 3 ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs „Wielkopolska warta Powstania” polega na indywidualnym rozwinięciu myśli zawartej w konkursowym tytule w formie literackiej. Jej interpretację pozostawiamy uczestnikom, nie narzucając ani nie sugerując żadnego spojrzenia na temat. Zachęcamy do rozważań nad przeszłością i wartością regionu, jego rolą w historii kraju oraz w naszym życiu.
 2. Forma pracy dowolna (np. wiersz, opowiadanie, esej, kartka z pamiętnika, reportaż itp.). Maksymalna objętość pracy to 8 stron A4 maszynopisu.
 3. Prace konkursowe należy zgłaszaćdo 31.12.2021 roku:
 4. drogą elektroniczną – poprzez załączenie pracy do wiadomości mailowej,
  wysłanej na adres
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.wraz ze skanem wypełnionej karty zgłoszenia (preferowany format pdf). Dostarczenie pracy zostanie potwierdzone mailem zwrotnym w przeciągu dwóch dni roboczych;
 5. pocztą tradycyjną na adres (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12   61 – 777 Poznań) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wielkopolska warta Powstania” wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia;
  1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
  2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów (studiów licencjackich, magisterskich oraz słuchaczy Kolegiów Pracowników Służb Społecznych) oraz seniorów (osób 60+).
  3. Konkurs będzie rozstrzygnięty w następujących kategoriach:
 6. Kategoria I: Uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych
 7. Kategoria II: Uczniowie szkół ponadpodstawowych
 8. Kategoria III: Studenci
 9. Kategoria IV: Seniorzy
  1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
  2. Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową.
  3. Zgłoszona praca literacka musi być pracą własną uczestnika, wcześniej niepublikowaną i niebiorącą udziału w innych konkursach.
  4. Praca konkursowa powinna mieć tytuł nadany przez autora pracy.
  5. Pracy konkursowej nie należy podpisywać – zostanie jej nadany specjalny numer identyfikacyjny.
  6. Po przesłaniu pracy konkursowej nie można w niej dokonywać zmian.
  7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub współorganizatora, członkowie Komisji konkursowej, a także członkowie ich najbliższej rodziny.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac konkursowych, jeśli jego zdaniem naruszają prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, bądź zawierają materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych, lub są niezgodne z regulaminem.
  9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach konkursu.
  10. Ocenie nie podlegają prace, do których nie została dołączona poprawnie wypełniona karta zgłoszenia.
  11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 16.02.2022 r., opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz partnerów Organizatora, przez partnerów medialnych Organizatora, na fanpage’ach Organizatora w mediach społecznościowych Facebook i Instagram. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
  12. W uzasadnionych przypadkach Organizator może podjąć decyzję o przesunięciu terminu zakończenia naboru prac. Decyzję tę upubliczni na swojej stronie internetowej.
  13. Zapytania dotyczące Konkursu można kierować na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 4 KOMISJA KONKURSOWA I KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez komisję konkursową (dalej: Komisja) – oceny prac dokona komisja składająca się z pracowników Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości oraz gości zaproszonych przez Organizatora. Imiona i nazwiska członków Komisji zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
 2. Organizator powołuje Przewodniczącego Komisji, który posiada decydujący głos w kwestiach spornych. Przewodniczący powoływany jest przed upłynięciem terminu przesyłania prac.
 3. Komisja dokonuje oceny prac po upłynięciu terminu przesyłania prac.
 4. Werdykt Komisji jest ostateczny i nieodwołalny.
 5. Prace konkursowe będą oceniane ze względu na oryginalne podejście do tematu i walory artystyczne.
 6. Spośród nadesłanych prac, Komisja wybierze trzy w każdej kategorii wiekowej i nagrodzi je. Dopuszczalne jest nagrodzenie dwóch prac ex aequo. Komisja może także przyznać wyróżnienia.

§ 5 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Nagrodami w konkursie „Wielkopolska warta Powstania” są:
 • sprzęt elektroniczny o wartości 500 zł (I miejsce), 300 zł (II miejsce) oraz 200 zł (III miejsce)
 • nagrody książkowe
 • wejściówka na wystawę „HistoryLand” na Międzynarodowych Targach Poznańskich
 • indywidualne oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie stałej Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 w Poznaniu
 • upominki od partnerów konkursu
 • pamięć USB
 1. Ogłoszenie listy Zwycięzców nastąpi do 16.02.2022 roku. Zwycięzcy o wygranej zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną.
 2. O miejscu, dacie i godzinie uroczystości wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą e-mail.
 3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent finansowy.
 4. Kwestie wątpliwe bądź sporne, związane z przebiegiem głosowania lub przyznaniem nagrody specjalnej, ostatecznie rozstrzyga Przewodniczący Komisji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wszystkich nadesłanych prac konkursowych (oraz imienia i nazwiska twórcy, nazwy miejscowości zamieszkania, kategorii wiekowej) drukiem, na stronie internetowej Organizatora lub partnerów oraz na fanpage’ach Organizatora w mediach społecznościowych Facebook i Instagram.

§ 6 PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłaszanej pracy i przysługują mu wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do nadesłanej pracy konkursowej.
 2. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nieprawdziwości oświadczenia wskazanego w powyższym punkcie.
 3. Do udziału w konkursie niezbędne są następujące dane uczestników: imię, nazwisko, wiek, szkoła/uczelnia (w przypadku uczniów i studentów), adres korespondencyjny, adres e – mail, telefon kontaktowy.
 4. Przy składaniu zgłoszeń osób niepełnoletnich możliwe jest pozyskanie danych osób zgłaszających uczestników — rodziców lub opiekunów. W tym przypadku możliwe jest zbieranie takich danych jak imię i nazwisko, telefon lub e-mail.
 5. Przystępując do udziału w Konkursie każdy Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej pod względem terytorialnym i czasowym, bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z prawem do jej przenoszenia i udzielania sublicencji, licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do wykorzystania Pracy Konkursowej w zakresie rozporządzania i korzystania z niej w pełnym zakresie w całości i we fragmentach, każdorazowo w kontekście ich związku z konkursem na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  2. w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  3. wprowadzanie w całości lub w części, lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie pamięci dowolnej ilości komputerów, lub urządzeń posiadających pamięć elektroniczną (np. kart pamięci, pamięć RAM, FLASH) oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci (tzw. cloudcomputing), włączając w to sporządzanie kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
  4. wprowadzanie i udostępnianie, w całości lub w części, w sieci Internet, intranet i innych sieciach komputerowych, przy wykorzystaniu wszelkich form transmisji internetowej (np. webcastingu, simulcastingu, videocastingu),
  5. wprowadzenie i udostępnianie, w całości lub w części, w sieciach telekomunikacyjnych i informatycznych oraz innych formach przekazu danych (np. w formie SMS, MMS, EMS, IVR, WAP), w tym do wprowadzania do dowolnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych,
  6. wykorzystywania (w całości lub w części) we wszelkiego rodzaju prezentacjach, konferencjach prasowych, wydarzeniach wszelkiego typu, w mailingu, w punktach sprzedaży,
  7. wykorzystanie, w całości lub w części, we wszelkiej działalności marketingowej, reklamowej lub promocyjnej (w tym promocji sprzedaży), sponsoringowej w szczególności w charakterze materiału reklamowego, marketingowego lub promocyjnego lub też w charakterze elementu takiego materiału, takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne (w tym citylighty, billboardy), materiały POS, ulotki, plakaty, broszury lub inne gadżety reklamowe, wykorzystywanie w wydawnictwach Organizatora, zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej, a także w działalności edukacyjnej i szkoleniowej;
  8. publikowanie i zwielokrotnianie w prasie, w tym w formie reklamy prasowej.
  9. Wszystkie przekazane Organizatorowi egzemplarze prac konkursowych stają się jego własnością.
  10. Organizator według własnego uznania może korzystać w Pracy Konkursowej w całości lub z dowolnej jej części. Organizator może podjąć decyzję o niekorzystaniu z Pracy Konkursowej w ogóle.
  11. Warunkiem udziału w Konkursiejest zgoda Uczestnika na opublikowanie imienia, nazwiska Uczestnika, nazwy miejscowości zamieszkania, kategorii wiekowej na stronie internetowej Organizatora oraz fanpage’ach Organizatora w mediach społecznościowych Facebook i Instagram. To samo dotyczy zgody na publikację danych wskazanych w § 5 ust. 6.

§ 7 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, p. Ewę Mielcarek, z którą można skontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod adresem: ul. Woźna 12, 61-777 Poznań
  1. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody uczestnika Konkursu.
  2. Dane osobowe przekazane przez Uczestników będą przetwarzane przez organizatora w celach: zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu; udostępnienia informacji o wynikach Konkursu; przyznania i doręczenia nagród oraz dyplomów uczestnictwa; w celu wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych; a także w celach marketingowych i archiwalnych (w tym publikacji nadesłanych prac).
   1. Podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
   2. Dane uczestników zbierane są w celu zakwalifikowania do konkursu, przeprowadzenia konkursu zgodnie z regulaminem, przyznania nagród i właściwego udokumentowania przebiegu konkursu. Dane osób zgłaszających zbierane są w celu zakwalifikowania uczestników do konkursu oraz właściwego udokumentowania uczestnictwa w konkursie.
   3. Podstawą przetwarzania danych uczestników jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO[1]). Zgodę dziecka potwierdza jego rodzic albo opiekun prawny. Zgoda pełnoletniego uczestnika wyraża się poprzez złożenie zgłoszenia lub pracy konkursowej.
   4. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia.
    1. Prace Uczestników wraz z dotyczącymi ich dokumentami będą przechowywane w siedzibie Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości jako dokumentacja konkursu. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów. Zapis ten nie dotyczy źródeł, w których dane będą podawane do publicznej wiadomości (np. strona internetowa, media społecznościowe).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolskie Muzeum Niepodległości z siedzibą w Poznaniu przy ul. Woźnej 12, a szczegółowe informacje dotyczące m.in. celu, zakresu, i okresu zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych oraz praw jakie z tego tytułu przysługują, dostępne są na stronie internetowej Muzeum: www.wmn.poznan.pl

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora: .
 2. Informacji związanych z organizacją i przebiegiem konkursu Organizator udziela poprzez adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Organizatorom przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz niewyłonienia laureatów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu z ważnych przyczyn, przy czym zmiany Regulaminu nie mają skutku dla praw nabytych przez Uczestników do dnia zmiany, o ile zmiana mogłaby wpłynąć na ich ograniczenie. Nowy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.
 5. Organizatorom Konkursu przysługuje wyłączne prawo rozstrzygania sporów powstałych w trakcie Konkursu oraz do dokonywania wykładni i interpretacji niniejszego Regulaminu.

Organizator Konkursu

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy osoby niepełnoletniej;
Załącznik nr 2: Formularz zgłoszeniowy osoby pełnoletniej.

 

 

 

 

 

 

 

 


[1]Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iwsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochroniedanych).

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button