Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Czcionka

„Dam radę! Sytuacje trudne i ja”

 Program profilaktyki uniwersalnej adresowany do dzieci w wieku wczesnoszkolnym uczęszczających do świetlicy

w Szkole Podstawowej nr 5 w Gnieźnie

autorzy:
Ewa Jankowska
Paulina Pacesz
Żaneta Piskorz

l 

Wstęp

Czasy, w których żyjemy niosą ze sobą wiele zagrożeń i niebezpieczeństw. Szczególnie narażone na nie są dzieci. Z racji niewielkiego doświadczenia życiowego dzieci w wieku wczesnoszkolnym nie potrafią jeszcze przewidywać skutków podejmowanych działań, Zazwyczaj silnie koncentrują się na działaniu „tu i teraz” oraz słabo kontrolują własne emocje. Często również naśladują niewłaściwe zachowania starszych. Dzieci w tym wieku nie potrafią lub bardzo słabo radzą sobie w różnego typu sytuacjach trudnych związanych np. z przeżywaniem złości, stresu, rozwiązywaniem konfliktów czy reagowaniem na przemoc. Zadaniem szkoły, jako jednej z pierwszych instytucji z którą styka się dziecko, jest zapewnienie mu zaspokojenia najważniejszej z potrzeb – potrzeby bezpieczeństwa. Dzieci powinny czuć się bezpiecznie w grupie, w klasie, z rówieśnikami, powinny czuć się bezpiecznie w szkole, ale też w domu. Nie mniej ważne jest nauczenie dzieci, by one same mogły zadbać o swoje bezpieczeństwo i zdrowie. Czas szkolny ma duży wpływ na kształtowanie osobowości dziecka, dlatego też należy jak najwcześniej rozpocząć systematyczne działania zmierzające do uświadomienia dzieciom współczesnych zagrożeń. Dzieci powinny nauczyć się oceniać okoliczności i rozpoznawać sytuacje niebezpieczne, powinny znać zagrożenia, powinny nabyć umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Rolą nauczyciela jest takie pokierowanie rozwojem dziecka, aby w pełni wykorzystując jego naturalną ciekawość poznawania świata, wyposażyć je w wiedzę dotyczącą ochrony swojego zdrowia i życia. By to osiągnąć, trzeba w sposób systematyczny i zaplanowany organizować zajęcia dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia. Celem takich zajęć powinno być wykształcenie u dziecka umiejętności i nawyków unikania zagrożeń, umiejętności przyswojenia sobie określonych norm pozytywnych zachowań.
        Proponowany program zajęć świetlicowych „Dam radę! Sytuacje trudne i ja” wpisuje się w realizację Programu Wychowawczo – Profilaktycznego naszej szkoły. Program został stworzony również po to, by włączyć się w realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Gniezna na rok 2021, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gniezna na lata 2021-2023, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Miasta Gniezna na lata 2021-2023.


Założenia:
          Myślą przewodnią programu „Dam radę! Sytuacje trudne i ja” jest takie zorganizowanie sytuacji, zajęć i zadań, aby dzieci poprzez aktywny udział mogły poznać sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Oprócz wiedzy o uzależnieniach, przemocy, emocjach i prawach, niezbędna jest również umiejętność asertywnej odmowy w sytuacjach, kiedy ktoś namawia do niewłaściwego zachowania. Zajęcia zawarte w programie ukierunkowane są także na wspieranie osobowości dziecka, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie oraz preferowanie zdrowego stylu życia. Tematyka programu służy pokazaniu uczniom również tego, co jest zdrowe, pożyteczne, co powinno dawać naturalną radość, przyjemność, czym można zajmować wolny czas. Omawiana podczas zajęć tematyka przeplatana będzie aktywnością fizyczną dzieci (zabawami o charakterze ruchowym) służącym rozładowaniu napięcia emocjonalnego i odpowiadającymi na naturalną potrzebę dzieci – potrzebę ruchu. Zajęcia zostały zaplanowane w oparciu o zagadnienia
z zakresu profilaktyki uniwersalnej i mają na celu wspieranie dziecka w prawidłowym rozwoju psychospołecznym i unikaniu zachowań ryzykownych. Treści dostosowane są do wieku rozwojowego dzieci i skupione są wokół obszarów, w ramach których zrealizowane zostaną jednostki tematyczne.

 

Cele ogólne zajęć:

 • Wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci.
 • Umożliwienie rozładowania napięć emocjonalnych poprzez aktywność fizyczną.
 • Kształtowanie „kompetencji miękkich”.
 • Profilaktyka zachowań ryzykownych.

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • wymienia emocje,
 • nazywa emocje przeżywane w określonych sytuacjach,
 • zna sposoby rozładowywania złości i innych nieprzyjemnych emocji,
 • potrafi wymienić sytuacje w których doświadcza stresu,
 • zna sposoby radzenia sobie ze stresem,
 • zna zasady prawidłowej komunikacji,
 • potrafi zastosować „komunikat JA”,
 • wie na czym polega aktywne słuchanie,
 • zna sposoby reagowania na konflikt i potrafi wybrać najefektywniejszy z nich,
 • potrafi wymienić swoje prawa i prawa innych,
 • wie jak bronić swoich praw,
 • zna znaczenie słowa „PRZEMOC”,
 • potrafi wymienić różne formy przemocy,
 • zna sposoby radzenia sobie w sytuacji doświadczania przemocy,
 • potrafi wymienić rodzaje uzależnień,
 • zna znaczenie słowa „UZALEŻNIENIE”,
 • potrafi wymienić rodzaje uzależnień,
 • zna negatywne skutki uzależnień,
 • zna sposoby skutecznej odmowy.

 l

Treści tematyczne:

OBSZAR I: Ja w trudnych sytuacjach

Tematy:

1. Rozpoznaję i nazywam emocje.

2. Radzę sobie ze złością.

3. Potrafię pokonać stres.

OBSZAR II: Potrafię się komunikować

Tematy:

1. Wysłuchaj mnie… O dobrym komunikowaniu się i rozwiązywaniu konfliktów.

2. Jestem asertywny.

OBSZAR III: Reaguję na przemoc!

Tematy:

1. Przemoc jaka jest i jak sobie z nią radzić?

2. Moje prawa i prawa innych.

OBSZAR IV: Uzależnieniom mówię nie!

Tematy:

1. Uzależnienie - co to takiego?

2. Telefon i komputer - przyjaciel czy wróg?

 l

Metody pracy:

 • zajęcia grupowe,
 • praca indywidualna

 

Formy pracy:

 • „burza mózgów”,
 • ekspresja ruchowa i plastyczna,
 • słowna,
 • psychodrama,
 • zabawowa,
 • zadaniowa,

 

Środki dydaktyczne:

Kartki papieru, kredki, arkusze zdań niedokończonych, sprzęt audiowizualny, piłki, gazety.

 

Adresaci zajęć:

Dzieci z klas 1-3 uczęszczające do świetlicy szkolnej.

 

Osoby realizujące program:

Nauczyciele - wychowawcy szkolnej świetlicy.

 

Termin realizacji zajęć:

Zajęcia realizowane będą 1 raz w tygodniu w jednostce 45 minutowej, w terminie od 11 X do 13 XII 2021r .

 

Wskaźniki ewaluacji procesu (dotyczące realizacji programu):

 • analiza frekwencji uczniów na zajęciach,
 • zrealizowanie wszystkich zakładanych tematów zajęć,
 • pozytywny odbiór zajęć przez uczestników,
 • wysoki poziom satysfakcji uczniów z udziału w zajęciach.

 

Wskaźniki ewaluacji wyniku (dotyczące zmiany w wiedzy i zachowaniu uczniów):

 • uczniowie mają wiedzę na temat podejmowanych zagadnień,
 • uczniowie potrafią zastosować w praktyce nabyte umiejętności.

 

Ewaluacja:

         Ewaluacja programu będzie polegała na systematycznym monitorowaniu zaplanowanych zadań. Informacje niezbędne do ewaluacji pozyskiwane będą przez:

 • rozmowy i wywiady z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły,
 • wymianę uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń podczas spotkań Zespołu Wychowawców klas I-III oraz Zespołu Opiekuńczo – Wychowawczego,
 • badania ankietowe,
 • analiza dokumentacji szkolnej.

Podsumowaniem ewaluacji będzie opracowanie sprawozdania z realizacji programu „Dam radę! Sytuacje trudne i ja”.