Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Czcionka

O G Ł O S Z E N I E

Granty PPGR

Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR

w rozwoju cyfrowym

Prosimy o złożenie oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych, zainteresowanych otrzymaniem na własność sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką - do wyłącznego użytku dla dziecka, które jest mieszkańcem Gniezna oraz członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR przy założeniu iż dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Oświadczenie należy złożyć w szkole podstawowej, do której uczęszcza dziecko w nieprzekraczalnym terminie do 3 listopada 2021 roku, do godz. 12.00. W razie posiadania dokumentów potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych PPGR, należy dołączyć go do niniejszego oświadczenia.

W załączeniu OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO:

pdf   doc