Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Czcionka

 „Polacy w świecie znani z działalności
publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej.

Polacy w Niemczech”

 1. Celem Konkursu jest:

- wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok.

- rozwijanie wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną,

- uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i różnorodność kulturową,

- rozwijanie zainteresowań uczniów oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych.

2.   Warunki Konkursu:

     1) Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką plastyczną    (nieprzestrzenną – opartą o dwuwymiar)

  1. 2)uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VIII – pocztówka, jaką chcieliby otrzymać z kraju, którego dotyczy Konkurs na dany rok, formatu A5
  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w terminie do 10 lutego danego roku pracy konkursowej wraz z Kartą uczestnika – załącznik nr 1. Prace, które wpłyną po 10 lutym do Bibliotek nie będą brane pod uwagę.
  3. Praca musi zostać wykonana jednoosobowo (prace zespołowe nie będą brane pod uwagę).
  4. Przekazując pracę na Konkurs, opiekun prawny uczestnika lub uczestnik, który – ukończył 16 rok życia zgadza się na jej ekspozycję podczas Targów Edukacyjnych organizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

3. Przy ocenie prac bierze się pod uwagę następujące kryteria oceny:

1) trafność doboru tematu pracy,
2) jakość wykonania,
3) oryginalność,
4) stopień trudności wykonania.

4.   Regulamin zostanie opublikowany na stronie www.umww.pl

 

UWAGA!

W naszej szkole prace należy oddawać (wraz z Kartą uczestnika) do 24 stycznia 2020 r.,

do biblioteki szkolnej lub p. Katarzyny Winiarskiej.