Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Czcionka

REGULAMIN

konkursu na lapbook pod hasłem

„Palić, nie palić - oto jest pytanie?”

Przedmiotem konkursu jest wykonanie lapbooka nt. palenia tytoniu i/lub używania e-papierosów, by:

 • propagować zdrowy styl życia wolny od palenia tytoniu i inhalowania e -papierosów,
 • promować niepalenie i nieużywanie e-papierosów szczególnie w środowisku młodzieży szkolnej.

 

 ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA - pdf

 

Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 2. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane w wersji drukowanej, niezamieszczone w Internecie i niezgłoszone do innych konkursów. Praca nie może reklamować produktów lub producentów, w szczególności nie może zawierać nazw handlowych leków, nazw i logotypów firm farmaceutycznych oraz ich produktów.
 3. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do konkursu tylko prace, do których posiadają prawa autorskie. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność, związaną z użyciem przygotowanych i przesłanych prac, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy naruszającej postanowienia niniejszego regulaminu, a w szczególności naruszającego pkt. 2 i 3.
 5. Autorem pracy może być tylko jedna osoba.
 6. Konkurs składa się z 3 etapów: szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego.

Ramy czasowe.

 1. Etap szkolny 27.02.2023 r.- 31.03.2023 r.
 2. Etap powiatowy 3.04.2023 r.- 28.04.2023 r.
 3. Etap wojewódzki 4.05.2023 r.- 31.05.2023 r.
 4. Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej 12.05.2023 r.
 5. Finał Konkursu 31.05.2023 r.

Zasady przeprowadzenia konkursu.

Lapbook jest czymś w rodzaju teczki przypominającej papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach (nazwa Lapbook czyli tzw. „książka na kolanach”) zawierającej wiadomości na wybrany temat.

Pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opisy, wykresy, terminy, zdjęcia umieszczone w kieszonkach, kopertach, książeczkach o przeróżnych kształtach, zawiera elementy ruchome: otwierane skrytki, obrotowe koła, składane karteczki.

ZOBACZ jak wyglądają LAPBOOKI >>>

 

Zadania dla uczestników konkursu:

 • Wykonanie i przesłanie lapbooka przedstawiającego wiadomości i ciekawostki na temat składu dymu papierosowego, szkodliwości palenia tytoniu i inhalowania e-papierosów, skutków zdrowotnych i psychicznych palenia, biernego palenia, uzależnienia od nikotyny. Praca ma zachęcać do życia wolnego od palenia papierosów i inhalowania e-papierosów, pokazywać wartość życia wolnego od nałogów.
 • Lapbook powinien być samodzielnie wykonany, starannie skonstruowany, czytelny, uporządkowany, ciekawy, twórczy, kolorowy, zaskakujący.
 • Wymiary: format po złożeniu min. A4, max. A3.
 • Wykonanie z trwałych materiałów, różnymi metodami i technikami w formie pisemnej (w języku polskim) i rysunkowej z zachowaniem konstrukcji lapbooka. Zabezpieczony na transport, tak aby po otwarciu wszystkie elementy były na swoim miejscu.

 

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie swoich prac przez organizatora konkursu do działań profilaktycznych i przetwarzania danych osobowych.

Kryteria oceny prac konkursowych:

 • zgodność pracy z regulaminem i tematyką konkursu (0-5pkt),
 • pomysłowość, kreatywność, wykonanie, estetyka (0-5 pkt),
 • wartość merytoryczna (0-5 pkt).

 

Zasady nagradzania prac konkursowych:

 • komisja konkursowa na etapie powiatowym przyznaje I, II i III miejsce,
 • komisja konkursowa na etapie wojewódzkim przyznaje I, II, III miejsce oraz 3 wyróżnienia.

Nagrody:

 • ze środków finansowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu zostaną zakupione nagrody rzeczowe dla laureatów etapu wojewódzkiego,
 • wartość nagród:

- I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości ok. 300 zł.

- II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości ok. 250 zł.

- III miejsce - nagroda rzeczowa o wartości ok. 200 zł.

- wyróżnienia – nagrody rzeczowe o wartości ok. 150 zł.

 • Organizator konkursu – Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu nie zapewnia nagród dla laureatów etapów szkolnych i powiatowych.

Prawo autorskie i inne prawa.

1.  Uczestnicy nieodpłatnie przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania pracy konkursowej poprzez jego adaptację lub przerobienie, połączenie go z innym pracami, a Organizator konkursu oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej.

2. Autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora w momencie przekazania pracy konkursowej i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania pracą konkursową, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania pracy konkursowej w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy pracy konkursowej z zastosowaniem technik poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych,

b) wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy pracy konkursowej, najem lub użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na których utrwalono pracę konkursową bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie,

c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych, rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter) w taki sposób, aby dostęp do pracy konkursowej przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie,

d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie,

e) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy.

Postanowienia końcowe.

 1. Przekazanie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu przez autorów.
 2. Uczestnicy, którzy nie dostarczą oryginałów załącznika nr 1 i 3 zostaną wykluczeni z konkursu.
  1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
  2. W sytuacjach nieobjętych regulaminem oraz spornych rozstrzygają organizatorzy.
  3. Uczestnicy, którzy naruszą regulamin konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, zostaną wykluczeni z konkursu.

Organizator:

 • zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie,
 • zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu,
 • zastrzega sobie prawo do innego, niż wskazanego wyżej, podziału nagród i wyróżnień,
 • zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy naruszającej postanowienia niniejszego regulaminu,
  • nie zwraca kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w konkursie,
  • nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez uczestników konkursu.
 • załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia laureata etapu szkolnego konkursu pt.: „Palić, nie palić – oto jest pytanie?” do etapu powiatowego,
 • załącznik nr 2 – Karta zgłoszenia laureata etapu powiatowego konkursu pt.: „Palić, nie palić – oto jest pytanie?” do etapu wojewódzkiego,
 • załącznik nr 3 – Zgoda opiekuna prawnego dziecka, które nie ukończyło 18 lat na udział w konkursie.
 1. Regulamin konkursu zostanie umieszczony na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu.
 2. Wyniki konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu w dniu 31.05.2023 roku.
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące w nim udział na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych na potrzeby konkursu,
  w szczególności na podanie imion i nazwisk, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Załącznik nr 3).